Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Články 1-20 od nejnovějšího.

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.
Úhradová vyhláška na rok 2014, sjednávání úhradových dodatků
PRODEJ LÉKAŘSKÝCH PRAXÍ – STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA
Jak hodnotit bolestné a ztížení společenského uplatnění po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Vešel v účinnost nový občanský zákoník

Dnem 1.1.2014 vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Úplné znění občanského zákoníku naleznete zde.

 Občanský zákoník [PDF]
Vedení nemocnic se mohou bránit proti regulacím úhrady

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Ústavní soud zrušil úhradovou vyhlášku na rok 2013

Ústavní soud nálezem pléna ze dne 22.10.2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13, zrušil úhradovou vyhlášku na rok 2013 (vyhláška č. 475/2012 Sb.). Vykonatelnost rozhodnutí byla Ústavním soudem odložena na 31.12.2014, zdravotní pojišťovny však musí z obsahu nálezu vycházet již při uplatňování regulací za rok 2013.

 Nález ústavního soudu [PDF]
Nová vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
Novela zákona o specifických zdravotních službách účinná od 1.4.2013
Novela zákona o zdravotních službách účinná od 14.3.2013
Změna v soudních řízeních o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
Jak dokumentovat informovaný souhlas a revers

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Vzory informovaného souhlasu a záznamu o odmítnutí poskytnutí
zdravotních služeb (reversu) zpracované podle nové vyhlášky
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci


 Informovaný souhlas

 Informovaný souhlas u nezletilého

 Revers – záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb

 Revers – záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb u nezletilého
Manuál pro lékaře v mimořádných situacích
Souhlas pacienta s hospitalizací – vzor

 Ke stažení zde [DOC]
Změny v síti poskytovatelů zdravotních služeb a transparentnost

Článek byl uveřejněn v časopise Zdravotnické fórum, nakladatelství Wolters Kluwer.

 Ke stažení zde [PDF]
Předpokládaná novelizace zákona o zdravotních službách

Článek byl uveřejněn v časopise Zdravotnické fórum, nakladatelství Wolters Kluwer.

 Ke stažení zde [PDF]
Omezovací prostředky

Článek byl uveřejněn v časopise Zdravotnické fórum, nakladatelství Wolters Kluwer.

 Ke stažení zde [PDF]
Legislativní smršť ve zdravotnictví

Článek byl uveřejněn v časopise Zdravotnické fórum, nakladatelství Wolters Kluwer.

 Ke stažení zde [PDF]
Lege artis - náležitá odborná úroveň a profesní standardy

Článek byl uveřejněn v časopise Zdravotnické fórum, nakladatelství Wolters Kluwer.

 Ke stažení zde [PDF]

Články 1-20 od nejnovějšího.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva