Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

V posledních letech se dramaticky zvýšil počet žalob o náhradu škody a ochranu osobnosti podávaných proti lékařům – provozovatelům lékařských praxí. Důvodem je nejen rostoucí právní vědomí pacientů, jejich blízkých a pozůstalých, ale též vysoké částky, které jsou často v těchto případech přisouzeny. Tento trend již reflektovala celá řada advokátních kanceláří, které se začaly specializovat právě na zastupování pacientů ve sporech se soukromými lékaři a nemocnicemi. Výsledkem tohoto vývoje je situace, kdy ten, kdo hodlá podat žalobu na lékaře, má při hledání advokátních kanceláří, které by ho proti lékaři kvalifikovaně zastoupily, značně rozsáhlý výběr, zatímco advokátů specializovaných na právní zastupování lékařů je velmi málo. Stejný nedostatek lze ovšem vysledovat i v dalších oblastech tzv. medicínského či zdravotnického práva, kdy lékaři mají často problém zajistit si kvalitní právní zastoupení v tak profesně specifických situacích, jako je například prodej (převod) lékařské praxe, spor se zdravotní pojišťovnou o úhradu zdravotní péče, či obhajoba lékaře v trestním řízení.

V rámci činnosti právní kanceláře České lékařské komory můžeme poskytnout právní podporu ve formě odborné konsultace. Není však v možnostech ČLK zajistit přímé bezplatné právní zastoupení či obhajobu každého z více než 50 000 členů komory. Rozhodli jsme se tedy v  případech, kdy lékař potřebuje přímé právní zastoupení či obhajobu v konkrétním případě, tuto právní pomoc lékařům nabídnout.

O nás

Jsme advokáti, kteří se dlouhodobě specializují na právní zastupování lékařů a zdravotnických zařízení (poskytovatelů zdravotních služeb). Členové našeho právního týmu již řadu let pomáhají lékařům - provozovatelům lékařských praxí, lékařům zaměstnancům i nemocnicím v případech vyžadujících poskytnutí vysoce specializovaných právních služeb v oblasti medicínského práva. Obracejí se na nás poskytovatelé zdravotních služeb obvykle v situacích, kdy na lékaře byla podána žaloba či trestní oznámení (bylo zahájeno trestní stíhání) v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo v případech, kdy lékař hodlá uskutečnit prodej nebo jiný převod lékařské praxe, jakož i při sporech se zdravotními pojišťovnami o úhradu zdravotní péče. Naším cílem je poskytování komplexního kvalifikovaného právního zastoupení lékařům ve všech oblastech medicínského - zdravotnického práva se zárukou vysoké kvality právních služeb danou bohatými zkušenostmi s právním zastupováním lékařů a zajišťováním další právní pomoci poskytovatelům zdravotních služeb. Mezi klienty, kterým trvale i jednorázově poskytujeme právní zastupování, pomoc a služby, patří nejen jednotliví lékaři, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice), nýbrž i profesní a odborové organizace zdravotníků, stejně jako oborová sdružení poskytovatelů zdravotních služeb. V neposlední řadě se věnujeme i přednáškové a publikační činnosti pro lékaře (poskytovatele zdravotních služeb, občanská sdružení zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb i firmy organizující pro lékaře a zdravotníky vzdělávací akce), a to opět především v oblasti medicínského – zdravotnického práva.

Zpět nahoru


Aktuality:


Dohody o pracovní činnosti ve zdravotnictví a skryté bohatství českých lékařů

Jako jeden z nejvyužívanějších institutů v rámci obcházení zákoníku práce a jeho úpravy omezení množství přesčasů trvale slouží dohody o pracovní činnosti (DPČ), které jsou nejčastěji uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby (ÚPS). Konstantní popularitě se DPČ ve zdravotnictví těší přesto, že již několik let je (oproti dřívějším nejednoznačným a často opačným názorům odborné právní veřejnosti) ustálen výklad (a to i v soudní judikatuře), že souběh DPČ a pracovního poměru založeného pracovní smlouvou u jednoho zaměstnance, který u totožného zaměstnavatele vykonává fakticky v obou těchto pracovněprávních vztazích stejný druh práce, je právně zcela nepřípustný a působí neplatnost DPČ. Postup zaměstnavatelů je při uplatňování DPČ vždy velmi podobný. Se zaměstnancem, který má s nemocnicí uzavřenu pracovní smlouvu na výkon práce lékaře, zaměstnavatel současně uzavře DPČ na paralelní výkon ÚPS. V praxi pak služba takového dvojjediného lékaře zaměstnance vypadá tak, že denní směnu ve všední dny slouží na pracovní smlouvu a po skončení této směny bez přerušení pokračuje ve zcela identické práci, ovšem formálně v novém právním režimu, tedy v rámci činnosti na DPČ. Víkendové služby jsou pak běžně celé slouženy právě na DPČ.

(...celý článek)


Úhradová vyhláška pro rok 2016

 Ke stažení zde [PDF]


Úhradový limit pro rok 2016 a proč jej řešit s předstihem

 Ke stažení zde [PDF]


Praxi soukromého lékaře – fyzické osoby lze již prodávat i dědit

Zakládat s.r.o. za tímto účelem je již zbytečné

 Ke stažení zde [PDF]


Úhradové dodatky

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Aktuálně nastal čas uzavírání úhradových dodatků na rok 2015. Co jsou tzv. úhradové dodatky a na co si dát při jejich podpisu pozor?

(...celý článek)


Ústavnost povinného očkování potvrzena Ústavním soudem

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Dlouhou dobu byla předmětem četných polemik mezi odbornou i laickou veřejností otázka, zda je povinné očkování slučitelné se základními ústavními principy a základními lidskými právy a svobodami zaručenými ústavním pořádkem ČR. Ačkoliv k této problematice se již dříve vedle Nejvyššího správního soudu vyjadřoval ve svém rozhodování i Ústavní soud, zcela jednoznačně byla ústavní konformita povinného očkování vyjádřena až nejnovějším nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 27.1.2015 sp. zn. Pl. ÚS. 19/14. Tímto nálezem Ústavní soud zamítl návrh stěžovatelů (rodičů nezletilého dítěte), jímž se domáhali zrušení ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, které jednak stanoví obecné podmínky provádění povinného očkování a současně zakládá zmocnění Ministerstva zdravotnictví ČR k vydání prováděcího právního předpisu upravujícího mimo jiné i členění očkování a bližší podmínky provádění očkování (tímto předpisem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem). Zamítnut byl i souběžný návrh stěžovatelů na zrušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jež jako přestupek vymezovalo porušení zákazu nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

(...celý článek)


K neplatnosti dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

V jednom z mých předchozích článku byla mimo jiné řešena problematika dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavíraných ve zdravotnictví, a to zpravidla v souvislosti s výkonem ústavních pohotovostních služeb. I na základě ohlasů, které tento článek vzbudil, považuji za potřebné doplnit informaci k možné neplatnosti těchto dohod a k následkům, které tato neplatnost může vyvolat.

(...celý článek)


Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Zvláštního významu nabyla problematika dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví poté, kdy ke konci předminulého roku skončilo období tzv. opt-outu, tedy možnosti sjednat další dohodnutou přesčasovou práci ve zdravotnictví. Níže uvedený text vychází z nejnovější praxe při uzavírání DPČ v tomto roce, a reflektuje tak řadu aspektů, které nabyly významu právě až v poslední době.

(...celý článek)


Nabídky zdravotních pojišťoven na „jiný úhradový dodatek“ nebo „jinou smlouvu“

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Některé zdravotní pojišťovny nabízí poskytovatelům jiný úhradový dodatek, než stanoví úhradová vyhláška, nebo jinou smlouvu, než stanoví rámcová smlouva. Jak k takové nabídce přistoupit?

(...celý článek)


Ukončení péče o pacienta a návrh ČLK na novelu

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Lékaři se často dotazují, v jakých případech mohou ukončit péči o pacienta, který je napadá, uráží, neprávem obviňuje a je vážně narušen vztah důvěry, který je nezbytný při poskytování lékařské péče. Současná právní úprava sice pamatuje na možnost ukončení péče o pacienta ze strany poskytovatele zdravotních služeb, ale je poměrně problematická, zejména nedává lékaři možnost ukončit péči o pacienta tehdy, je-li lékař pacientem urážen a napadán, nebo je-li předmětem jeho opakovaných stížností nebo trestních oznámení, která jsou nedůvodná. Z toho důvodu Česká lékařská komora (za výrazné mediální pozornosti) navrhuje začlenit do připravované novely zákona o zdravotních službách nové ustanovení, podle kterého by lékař mohl ukončit péči o pacienta i v případě vážného narušení vztahu důvěry, který je podmínkou pro vzájemnou spolupráci. Vzorem je současný zákon o advokacii, který dává takovou možnost advokátovi, vůči jeho klientovi.

(...celý článek)


Právní rizika vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů a jak těmto rizikům čelit

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

V poslední době zaznamenává Česká lékařská komora znepokojivý výskyt potenciálně velmi nebezpečného jednání některých lékařů, které spočívá v nepodloženém vystavování potvrzení o zdravotním stavu pacientů, a to pro nejrůznější účely (dočasná pracovní neschopnost, rozhodování o invaliditě, zjišťování způsobilosti k výkonu povolání či specifických činností, omluva účasti u soudu apod.).

(...celý článek)


Odborná kompetence znalců ve zdravotnictví

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Posuzovat správnost postupu lékaře může jen znalec stejné odbornosti

Již kongres České lékařské komory konaný dne 19. června 2009 k problematice znaleckých posudků ve zdravotnictví a postupu lege artis, konsensem přítomných odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství a České lékařské komory konstatoval, že posuzovat správnost či nesprávnost postupu lékaře určité odbornosti, může jen lékař, který má potřebnou kvalifikaci a zkušenosti ve stejné odbornosti, jako posuzovaný lékař. Bylo výslovně zdůrazněno, že znalec z oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství, nemůže posuzovat správnost či nesprávnost postupu lékaře klinického oboru. Bylo však rovněž zdůrazněno, že rozsah profesních povinností lékaře určité odbornosti, nemůže znát a posuzovat, zda je lékař dodržel či porušil, znalec, který nemá tuto odbornost. Zdá se, že tato zásada jecelkem jasná, všem pochopitelná, na různých setkáních právníků i na úrovni Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu nikdo proti této zásadě nic nenamítl a je považována za celkem samozřejmou. Přesto je v praxi každodenně hrubě porušována, a to ze strany některých soudů, státních zástupců i policejních orgánů, ale především ze strany samotných lékařů – soudních znalců. Běžně se setkávám s případy, kdy postup ortopeda hodnotí znalec z oboru chirurgie, případně neurochirurgie, správnost postupu všeobecného praktického lékaře hodnotí znalec z oboru kardiologie (byť šlo o otázku, zda bylo správně reagováno na srdeční infarkt), správnost postupu cévního chirurga hodnotí neurochirurg (byť šlo při výkonu cévní chirurgie o poranění nervu) a otázku, zda měl a mohl praktický lékař pro děti a dorost včas rozeznat meningitidu u dítěte, hodnotí znalec z odvětví infekčního lékařství, který rozhodně nezná rozsah povinných znalostí a profesních povinností praktického lékaře pro děti a dorost. Mám možnost vyučovat na Justiční akademii a přednášet soudcům a státním zástupcům, kteří projeví zájem o problematiku medicínského práva. Účast na těchto přednáškách není povinná, přesto je poměrně značná. Na těchto přednáškách zdůrazňuji, že by posuzování správnosti postupu lékaře, nemělo být svěřováno znalci jiné odbornosti. Hlavní problém však spatřuji v tom, že je-li osloven znalec jiné odbornosti s tím, aby posoudil správnost či nesprávnost postupu lékaře v oboru, ve kterém sám znalec nemá ani atestaci, měl by odmítnout vypracování znaleckého posudku, odkázat na závěry kongresuČeské lékařské komory z června 2009 i na některé judikáty Nejvyššího soudu ČR a sdělit, že není odborně povolán k tomu, aby například jako neurochirurg hodnotil práci ortopeda, nebo jako znalec z oboru kardiologie hodnotil práci všeobecného praktického lékaře. Znalec má plné právo odmítnout vypracovat znalecký posudek, pokud byl pověřen vypracováním takového posudku, ke kterému není odborně kompetentní. Domnívám se dokonce, že je povinností znalce upozornit soud, státního zástupce, nebo policejní orgán na to, že není odborně způsobilý hodnotit kolegu jiné odbornosti.

(...celý článek)


Ochrana osobnosti lékaře

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

O problematice právní ochrany lékaře v případě neoprávněných útoků na profesní čest a důstojnost v médiích i jinde jsme v časopisu Tempus Medicorum již psali. Možnosti právní ochrany lékařů se od té doby sice příliš nezměnily, byť je vydán nový občanský zákoník, bude však patrně na místě, je znovu připomenout.

(...celý článek)


Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Kolega Mgr. Bc. Miloš Máca v komplexním článku o změnách v právních předpisech týkajících se zdravotnictví po 1. lednu 2014 již nastínil ve zkratce změny týkající se nezletilých pacientů. Přesto patrně stojí za to nadále se těmito otázkami podrobněji zabývat, protože často dochází k situacím, které nejsou zcela jednoznačné a lékaři přesně neví, jak postupovat právě v této citlivé oblasti, zejména v případech, kdy rodiče nejsou ve vzájemné shodě.

(...celý článek)


Odpovědnost za škodu způsobenou věcí (přístrojem, nástrojem, lékem) podle nového občanského zákoníku

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Podle občanského zákoníku účinného do 31. prosince 2013 existovala absolutní objektivní odpovědnost za výsledek pro toho, kdo při poskytování zdravotních služeb použil věc – přístroj, nástroj, nebo léčivý přípravek a povahou této věci byla způsobena škoda na zdraví. Této povinnosti se poskytovatel zdravotní služby nemohl zprostit tím, že by prokázal, že škodu nezavinil. Postupoval-li tedy lékař naprosto správně, použil přístroj, nástroj nebo lék indikovaně a v souladu s postupem, který byl pro takové použití určen, nehrálo to roli, pokud díky povaze přístroje, nástroje, nebo léku, vznikla pacientovi škoda na zdraví. Poskytovatel za tuto škodu odpovídal vždy a nemohl se jí zprostit.

(...celý článek)


Zdravotní způsobilost lékaře

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Téma zdravotní způsobilosti k výkonu lékařského povolání bylo v posledních týdnech poměrně hodně mediálně frekventované. Shrnujeme základní informace týkající se této problematiky s cílem pomoci lékařům se v problému lépe orientovat.

(...celý článek)


Jak reagovat na agresivitu

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Vztah lékaře a pacienta by měl být, a ve většině případů také je, vztahem přátelským, i když nemůže být vztahem úplně rovnoprávným. V České republice jsou tradičně lékaři považováni za nejrespektovanější povolání. Lidé si jich váží, o čemž svědčí i časté „vykroužkování vzhůru na volební listině“ při volbách do všech zastupitelských orgánů. Je-li někdo lékařem, má zpravidla důvěru a úctu občanů. Stavět zájmy pacientů proti zájmům lékařů, jak to někdy v minulosti dělala některá, většinou málo reprezentativní pacientská sdružení, je nesmysl.

(...celý článek)


Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva