Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Advokáti JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

JUDr. Jan Mach

JUDr. Jan Mach

JUDr. Jan Mach vykonává advokacii od roku 1992 a od roku 1991 vyučuje medicínské právo. Jako advokát vede tým právníků České lékařské komory, je právníkem Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů ČR, České ortodontické společnosti a řady poskytovatelů lůžkových i ambulantních zdravotních služeb. Působí jako lektor Justiční akademie. Je místopředsedou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V minulosti byl dvakrát poradcem ministra zdravotnictví a jedenkrát členem kolegia ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo. Je autorem knih Medicína a právo (C.H.Beck 2006), Lékař a právo (Grada Publishing 2010), Přehled judikatury ve zdravotnictví II – Odpovědnost ve zdravotnictví (Wolters Kluwer 2012) a Medicínské právo – co a jak (Galén 2015). Úspěšně zastupoval skupinu senátorů u Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o zdravotních službách (nález Ústavního soudu ze dne 27.11.2012 sp.zn. Pl.ÚS 1/12).

Zpět nahoru

Mgr. Aleš Buriánek

Mgr. Aleš Buriánek

Mgr. Aleš Buriánek působí v oblasti medicínského práva od roku 2000. Jako advokát je součástí týmu právníků právní kanceláře České lékařské komory. Advokátem s převážným zaměřením na zdravotnické právo je od roku 2005. V pozici advokáta pracuje též jako právník Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a právně zastupuje i celou řadu lékařů, poskytovatelů ambulantních i lůžkových zdravotních služeb. Působil jako poradce ministra zdravotnictví a podílel se na přípravě řady právních předpisů upravujících práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče. Je spoluautorem publikace Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. (Praha: Orac, 2003) a pravidelně přednáší o problematice medicínského práva v rámci University medicínského práva ČLK.


Zpět nahoru

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská vystudovala právnickou i lékařskou fakultu. Po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník s převážným zaměřením na zdravotnické právo. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 provozuje advokátní praxi. Zaměřuje se na právní problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Zastupuje poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami, účastní se smírčích jednání a poskytuje právní poradenství v oblasti sjednávání podmínek úhrady (při uzavírání tzv. úhradových dodatků mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami a při posuzování vyúčtování zdravotních služeb vypracovaných zdravotními pojišťovnami). Další významnou oblastní je zastupování poskytovatelů zdravotních služeb při řešení sporů o náhradu škody na zdraví, která vznikla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Pravidelně publikuje a přednáší, jak v rámci projektu Univerzity medicínského práva ČLK, tak na žádost nejrůznějších subjektů.


Zpět nahoru

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva