Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Žaloby o náhradu škody na zdraví jsou podávány proti lékařům - poskytovatelům zdravotních služeb stále častěji. Mimosoudní smírné vyřešení případu je v některých případech možné, ale vyžaduje ze strany lékaře-poskytovatele a jeho právního zástupce značnou obezřetnost. V úvahu připadá tehdy, pokud poskytovatel-lékař uznává svou odpovědnost spočívající většinou v odborném pochybení, které mělo za následek újmu na zdraví či úmrtí. Pokud tuto odpovědnost neuznává, nepřipadá smírné mimosoudní vyřízení případu v úvahu.

Mimosoudní dohoda musí být předem prokazatelně schválena pojišťovnou poskytovatele-lékaře, ale i tehdy může představovat značné riziko, že se požadavky budou posléze stupňovat, budou uplatňovány nové a nové požadavky, vedle žaloby o náhradu škody bude uplatněna i žaloba na ochranu osobnosti, kterou podají i další členové rodiny pro zásah do rodinného života… Nároky pak mohou převýšit limit pojistného krytí. Proto případná mimosoudní dohoda musí být sepsána velmi kvalifikovaně a obezřetně.

Právo na náhradu škody na zdraví zahrnuje řadu dílčích nároků. Odškodňuje se bolest, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, jednorázově se odškodňují pozůstalí v případě úmrtí poškozeného atp. Dobrá orientace advokáta v této problematice je pro lékaře zásadní. Pravidelně se stává, že žalobce požaduje odškodnění nároků, které jdou nad rámec zákona. Na to je třeba před soudem poukázat a tyto nároky odmítnout. Specifická je také v žalobách o náhradu škody na zdraví problematika promlčení, kdy se u jednotlivých nároků může počátek běhu promlčecí lhůty lišit. Nový občanský zákoník přináší v odškodnění újmy na zdraví a úmrtí blízké osoby zásadní změny. Ruší se vyhláška o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, opouští se zásada jednorázového odškodnění pozůstalých za úmrtí blízké osoby. Vše bude rozhodovat soud podle individuálních okolností případu a své volné úvahy. Lze očekávat nesmírný nárůst výše odškodnění za škody na zdraví a úmrtí blízké osoby. Jedním z rozhodujících důkazů, zda odpovědnost je či není dána, je expertní znalecké posouzení případu. Zde dochází k řadě pochybení, na které poukazuje ČLK a ve svých publikacích i členové našeho týmu. Jde např. o chybné stanovení odbornosti znalce, chybné složení znalecké komise při vypracování ústavního znaleckého posudku, chybně položené otázky znalci nebo znaleckému ústavu (přitom právě odpovědi na položené otázky jsou stěžejním závěrem každého znaleckého posudku), stav, kdy znalec posuzuje odborný postup, aniž zná konkrétní podmínky a objektivní možnosti na daném pracovišti, které musí podle nové definice lege artis hodnotit, apod. Výslech soudního znalce nebo zástupce znaleckého ústavu před soudem je v těchto případech klíčový a znalost medicínské problematiky je pro advokáta jednoznačnou výhodou.

Důležitou okolností při řešení sporu o náhradu škody na zdraví je skutečnost, že poskytovatelé zdravotních služeb (ambulantní lékaři i nemocnice) jsou pro případ vzniku škody na zdraví ze zákona pojištěni. Pokud má být případný nárok na náhradu škody na zdraví pojistitelem uhrazen, je úzká spolupráce s pojišťovnou, se kterou má lékař (poskytovatel zdravotních služeb) uzavřenu pojistnou smlouvu, neopominutelnou podmínkou. Advokát se zkušeností s řešením sporů o náhradu škody na zdraví je schopen komunikaci s pojišťovnou a jejími právníky plně zajistit tak, aby se lékař nemusel tímto problémem zabývat.

Co nabízíme:

  • Zajistíme pro lékaře kompletní právní servis při řešení sporů o náhradu škody na zdraví tak, aby lékař byl sporem co nejméně zatížen.

  • Jako součást služeb zajistíme úzkou spolupráci s pojišťovnou a jejími právníky.

  • Díky mnohaleté zkušenosti se zastupováním lékařů (nemocnic, poliklinik i malých lékařských praxí) ve sporech o náhradu škody na zdraví známe uvedenou problematiku velmi podrobně, sledování aktuálního vývoje soudní judikatury a plánovaných změn v novém občanském zákoníku je pro poskytování kvalitního právního zastoupení lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) nezbytnou podmínkou.

  • Pro prezentaci problému před soudem, při komunikaci s lékaři, na které je podána stížnost nebo žaloba o náhradu škody na zdraví, ale i s lékaři-soudními znalci, je vedle právnického též medicínské vzdělání pro advokáta významným bonusem.

  • Známe medicínské prostředí a máme kontakty na významné představitele jednotlivých lékařských oborů, se kterými konsultujeme postup při obraně proti žalobám na lékaře.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva