Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Již zcela obvyklým jevem se stal postup, kdy pacient či jeho příbuzní, kteří se domnívají, že pacientovi bylo ublíženo na zdraví, podávají na lékaře trestní oznámení. Ačkoliv velká část takových oznámení končí jako nedůvodná rozhodnutím o odložení věci, v některých případech je vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání. V takové fázi trestního řízení je již rozhodně třeba lékaři doporučit právní zastoupení advokátem zaměřeným převážně na zdravotnické právo. Ten v rámci obhajoby lékaře v první řadě připraví kvalifikovanou stížnost proti zmíněnému usnesení. Obdobně jako v případě občanskoprávních sporů o náhradu škody na zdraví je i v trestním řízení zpravidla zásadní, jak postup lékaře zhodnotí příslušný znalec či znalecký ústav, tedy zda byl postup lékaře tzv. lege artis a zda je mezi tímto postupem a poškozením pacienta příčinná souvislost. Klíčovým úkolem advokáta je tedy především efektivní zpochybnění nepříznivých znaleckých posudků (zpravidla poukazem na chybně zvolenou odbornost znalce, jeho nedostatečné podklady pro zpracování posudku, možnou podjatost či nevhodně kladené, resp. zodpovězené otázky), jakož i pomoc s opatřením znaleckých posudků vypracovaných na žádost obhajoby a na základě jejího kvalifikovaného zadání. Kromě zpracovávání písemných podání za klienta jako je zmíněná stížnost proti zahájení trestního stíhání, žádost o podmíněné zastavení trestního stíhání či opravných prostředků proti rozhodnutím státního zástupce a soudu, se advokát s lékařem osobně účastní úkonů trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, hlavní líčení, veřejné zasedání). Pokud trestní řízení skončí, aniž by lékaři byla prokázána jeho vina, pomůžeme mu s uplatněním nároku na náhradu škody, která mu v důsledku trestního stíhání vznikla.

Co nabízíme:

  • Kvalifikované zpracování všech podání v trestním řízení vedeném proti zdravotníkovi se zvláštním důrazem na medicínská specifika případu

  • Pomoc při opatřování znaleckých posudků

  • Osobní účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, hlavní líčení, veřejné zasedání)

  • Zastupování a právní pomoc při uplatňování škody, která lékaři vznikla v souvislosti s trestním stíháním

  • Obhajobu i v dalších trestních věcech týkajících se zdravotníků (tj. kromě ublížení na zdraví)

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva