Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

V řadě případů naši klienti (nemocnice, polikliniky, soukromé lékařské praxe, občanská či zájmová sdružení) preferují, aby je ve všech soudních sporech, které jsou proti nim vedeny, zastupoval jeden advokát, popřípadě aby jim poskytoval právní služby komplexně. Takovýto přístup je pro klienty nepochybně výhodný, jelikož mají zajištěn právní servis jedním advokátem, který zná prostředí klienta, má navázán osobní kontakt s příslušnými odpovědnými zaměstnanci a je detailně seznámen s profesním zaměřením klienta i s jeho aktuálními problémy. Právní řešení problematických situací tak může být při této formě spolupráce mnohem pružnější a „přiléhavější“.

Co nabízíme:

  • Na základě konkrétně vymezeného rozsahu a podmínek spolupráce konkrétní advokát zajistí požadované spektrum právních služeb s důrazem na osobní přístup a efektivnost.

  • Převezmeme právní zastoupení ve všech soudních sporech (o náhradu škody na zdraví, na ochranu osobnosti, se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad zdravotních služeb atd.) Tento přístup je velmi výhodný v tom, že zastupující advokát zná celou agendu soudních sporů, může tedy v tomto smyslu komunikovat nejen s pojistitelem (pojišťovnou, u které je poskytovatel zdravotních služeb pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu na zdraví, resp. vzniku nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích), ale i například s auditorem. Rovněž znalost přístupu jednotlivých soudců místně příslušného soudu i odvolací soudní instance k předmětnému druhu sporů, která logicky vzniká při dlouhodobém a častém zastupování jedním advokátem, je pro klienta nezanedbatelnou výhodou.

  • Řada zkušeností s komplexním právním zastupováním poskytovatelů zdravotních služeb nám umožňuje nabídnout klientům (nemocnicím, poliklinikám a jiným formám soukromých lékařských praxí) co nejefektivnější formu spolupráce tak, aby byl lékař (nemocnice, soukromá lékařské praxe) právními problémy co nejméně zatížen.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva