Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Žaloby na ochranu osobnosti

Žaloba na ochranu osobnosti podaná na lékaře je stále sílícím trendem. Tuto žalobu lze podat nezávisle na žalobě o náhradu škody a podle judikatury k jejímu úspěchu postačí, pokud v souvislosti s odborným pochybením dostal pacient o něco menší šanci na přežití, nebo rychlejší vyléčení. Nevyžaduje se tzv. příčinná souvislost tak, jako v případě žaloby o náhradu škody. Žalobu často podávají i příbuzní nemocného či zemřelého pro zásah do rodinného života.

V poslední době soudy přiznaly i náhradu nemajetkové újmy v řádu statisíců korun prarodičům či sourozencům zemřelého nebo po zdravotním zákroku invalidního člověka.

Soudní spory týkající se práva na ochranu osobnosti jsou v mnoha ohledech specifické. O to víc týkají-li se vztahu lékař-pacient. Je pravidlem, že žalobce požaduje vedle omluvy i náhradu nemajetkové újmy v penězích (relutární náhradu), jejíž požadovaná výše bývá v řádu statisíců i miliónů korun. Dlužno dodat, že výše požadované náhrady nemajetkové újmy v penězích velmi často i několikanásobně převyšuje částku, kterou soud nakonec přizná. Soudní judikatura se v této oblasti překotně vyvíjí a k tomu právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku je předzvěstí řady změn, jejichž praktický dopad lze nyní jen stěží předjímat.

Zkušenost advokáta se zastupováním v řízeních o žalobách na ochranu osobnosti se současnou dobrou znalostí problematiky zdravotnického práva přináší lékařům (poskytovatelům zdravotních služeb) jistotu, že ve sporech s pacienty či jejich příbuznými o přiznání nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti bude využita veškerá vhodná právní argumentace tak, aby mohl být jejich spor spravedlivě posouzen.

Co nabízíme:

  • Zajistíme pro lékaře kompletní právní servis při zastupování ve sporech na ochranu osobnosti tak, aby lékař byl tímto problémem co nejméně zatížen.

  • Jako součást služeb zajistíme úzkou spolupráci s pojišťovnou a jejími právníky, včetně ověření, zda je lékař pro tyto druhy sporů náležitě pojištěn.

  • Naše zkušenost se zastupováním v těchto sporech, která s sebou nese nejen znalost příslušné judikatury, ale například i přehled o přístupu jednotlivých soudů, resp. soudních instancí v těchto typech řízení, přináší klientovi významnou výhodu.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva