Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Úhradová vyhláška na rok 2014, sjednávání úhradových dodatků

Úhrada zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění je pro rok 2014 stanovena vyhláškou č. 428/2013 Sb. Zdravotní pojišťovny předkládají smluvním poskytovatelům návrhy úhradových dodatků, které se často od úhradové vyhlášky odlišují. Takový postup není protiprávní, záleží však pouze na poskytovateli, zda jiný způsob úhrady nabídnutý zdravotní pojišťovnou akceptuje. Pokud je úhradový dodatek mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou uzavřen, jeho změna je následně možná pouze na základě dohody obou smluvních stran. Podpis úhradového dodatku nabízejícího jiný způsob úhrady je proto třeba pečlivě zvážit. Zvláště je třeba dát pozor na „zastropování“ úhrady konkrétní částkou, např. sjednáním konkrétní maximální úhrady na unikátního pojištěnce a/nebo ustanovením, že „celková úhrada za hodnocené období nepřevýší celkovou úhradu v referenčním období“. Pokud smluvní poskytovatel se zdravotní pojišťovnou takovýto úhradový limit sjedná, je velmi problematické dosáhnout navýšení úhrady nad tento limit, pokud se ukáže, že pojištěncům musela být poskytnuta nákladnější péče. Pokud se zdravotní pojišťovna a smluvní poskytovatel na jiném způsobu úhrady nedohodnou, je zdravotní pojišťovna povinna postupovat dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tj. uhradit zdravotní služby v souladu s příslušnou úhradovou vyhláškou.

 Úhradová vyhláška na rok 2014 [PDF]

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva